Miljöpartiets klimatnätverk

Detta är ett nätverk för alla inom Miljöpartiet som är intresserade av och vill engagera sig i klimatfrågorna.

Klimatnätverkets inriktning

Genom sina medlemmar:

  • Skapa ett gemensamt engagemang för klimatfrågorna inom Miljöpartiet.

  • Ha en intern politikutvecklande roll samt en extern opinionsbildande roll.

  • Ge underlag för det politiska arbetet att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

  • Vara en aktör för det opinionsbildande arbetet genom spridning inom partiet av debattartiklar, inslag i olika media etc.

  • Ge tillgång till motioner, rapporter, artiklar etc.

  • Vara ett forum för insamling och utbyte av erfarenheter och idéer för klimatomställning.

  • Genom utsedda klimatambassadörer i lokalavdelningar och regioner skapa en viktig kontakt- och informationsfunktion

Historik

På kongressen i Umeå 2012 antogs propositionen ”Principer för en kraftfull klimatpolitik” för Miljöpartiets politik inom klimat- och miljöområdet. Under kongressen hölls ett möte om klimatfrågan under Karin Svensson Smiths ledning. Frågan kom då upp hur vi inom partiet ska få det fokus på klimatfrågorna som krävs för att vi i vårt politiska arbete ska få ut vår politik med de samhällsförändringar som krävs och hur vi ska kunna dra nytta av all kunskap som finns och alla initiativ som tas på olika håll i vårt parti. Karin tog då initiativ till att bilda ett klimatnätverk öppet för alla inom Miljöpartiet.

Ett förslag med en verksamhetsplan togs därefter fram och Partistyrelsen beslöt våren 2013 att ett klimatnätverk ska etableras. En presentation av upplägg och innehåll gjordes på kongressen i Västerås 2013 och det formella avtalet mellan partistyrelsen och klimatnätverket överenskoms i juni 2013.

Klimatnätverket har successivt växt efter etableringen och är nu det största nätverket inom Miljöpartiet. Kommunikation och dialog inom nätverket sker i dag via två plattformar, Facebook och en Google-grupp.

Under hösten 2015 drogs ett större internt projekt igång inom klimatnätverket med syfte att ta fram en klimatfärdplan. I detta arbete engagerades medlemmarna i nätverket och då speciellt klimatambassadörerna. En första version av klimatfärdplanen var klar i mars 2016. I takt med att erfarenheter och ny kunskap kommer fram avses klimatfärdplanen uppdateras och justeras.